{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Sanok, miasto powiatowe [woj. lwowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[22.2060658,49.55501870000001]}}]}