{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Paro\u015bla II (Poro\u015bl k. Perespy), kolonia [pow. Sarny, gm. Anton\u00f3wka]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>\r\n"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.323350161080384,51.34014055]}}]}