{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Nikitycze (Mikitycz) [pow. Dubno, gm. Werba]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.654325241671245,50.34078825]}}]}