{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Mo\u015bciska, miasto powiatowe [woj. lwowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[23.1469243,49.8026728]}}]}