{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Ludwipol, miasteczko [pow. Kostopol, gm. Ludwipol]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[27.001019,50.8239613]}}]}