{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Ko\u0142odno Siedlisko [pow. Krzemieniec, gm. Ko\u0142odno]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.720227583948116,49.75358142]}}]}