Zbrodnia Wołyńska – Formularz kontaktowy -

Nawigacja

Formularz dodania nowych treści do Bazy Wołyńskiej - Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu przekazania, przechowywania, opracowywania oraz zabezpieczenia dokumentów ukazujących losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) - art. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia/zapytania, a następnie zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji zgłoszenia/zapytania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zbrodnia Wołyńska – Formularz kontaktowy Informacje o osobie przesyłającej zgłoszenie Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste | Tekst można powiększyć wybierając odpowiednią ikonę oznaczoną literą "A" nad menu górnym strony.
Dane osoby przesyłającej zgłoszenie
Dane osoby przesyłającej zgłoszenie
Dane osoby przesyłającej zgłoszenie
Dane osoby przesyłającej zgłoszenie
Widoczne imię i nazwisko Zgłaszającego * Wymagane pole
Imię i nazwisko Zgłaszającego będzie widoczne tylko w polu "Źródło", przy opisie danego rekordu np. "Zgłoszenie od Pana Jana Kowalskiego (rodzina osoby zamordowanej), przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego".
Informacje o ofiarach - miejsce śmierci / zbrodni Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste
W przypadku braku w powyższym słowniku. Jeśli to możliwe, prosimy również o podanie województwa, powiatu i gminy zgodnie wg. podziału administracyjnego z ok. 1938 r. Przydane będą również określniki np. kolonia, przysiółek, futor, dwór itd.
Informacje o ofiarach - zgodnie z polami Bazy Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste
np. Nowak Jan, Nowak (rodzina), gdy nie znamy tożsamości ofiar - Zbrodania w m. (...) w dn. (...)
W formacie rok, miesiąc, dzień np. 1943-07-11

np. 1, 5, 40-50, nieustalona
np. polska, ukraińska, żydowska
Jeśli inne niż miejsce śmierci
Podstawa do dodania wpisu np. relacja, publikacja, materiał archiwalny.
Załączniki Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste
Dodaj Zdjęcia lub dokumenty dot. osób zamordowanych
jpg, pdf
_ Przesyłając załączniki dot. osób zamordowanych wyrażają Państwo zgodę na publikowanie tych materiałów oraz rozpowszechnianie w celach edukcyjnych i promocji serwisu. Jeśli materiały zostały przesłane jedynie w celu weryfikacji danych a nie publikacji, to prosimy o wyraźne zaznaczenie tej informacji w polu "Opis załącznika". Na stronie nie będzie można publikować materiałów, które mogą naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich.
Klauzula informacyjna
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną * Wymagane pole
8 + 1 =
do góry