Zbrodnia Wołyńska – Formularz kontaktowy -

Nawigacja

Formularz dodania nowych treści do Bazy Wołyńskiej - Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu przekazania, przechowywania, opracowywania oraz zabezpieczenia dokumentów ukazujących losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) - art. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia/zapytania, a następnie zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji zgłoszenia/zapytania.

Domyślnie w polu "Źródło" znajdzie się imię i nazwisko osoby przesyłającej zgłoszenie. Jeśli jednak Państwo sobie tego nie życzą, to prosimy o informację w formularzu (w polu "Źródło"). Warto jednak pamiętać, że anonimowe zgłoszenia mają niską wartość merytoryczną dla korzystających z bazy.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zbrodnia Wołyńska – Formularz kontaktowy Informacje o przekazującym zgłoszenie Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste | Tekst można powiększyć wybierając odpowiednią ikonę oznaczoną literą "A" nad menu górnym strony.
Informacje o miejscu śmierci / zbrodni Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste
np. wołyńskie
np. Zdołbunów [woj. wołyńskie]
np. Chorów [pow. Zdołbunów]
Jeśli to możliwe, prosimy o podanie województwa, powiatu i gminy zgodnie z podziałem administracyjnym z 1938 r.
Informacje o ofiarach / fakcie zbrodni Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste
np. Kowalski Jan | np. Zbrodnia w m. Mizocz w dn. (...), jeśli nie znamy danych Ofiar
W formacie rok, miesiąc, dzień np. 1943-07-11

Miejsce na dodanie bardziej szczegółowych informacji o osobach zamordowanych, takich jak imiona rodziców, data i miejsce urodzenia oraz na przedstawienie okoliczności zbrodni. W niniejszym polu można również opisać załączone poniżej zdjęcia i załączniki.
np. 1, 5, 40-50, nieustalona
np. polska, ukraińska, żydowska
Jeśli inne niż miejsce śmierci
Podstawa do dodania wpisu np. relacja, publikacja, materiał archiwalny.
Załączniki
jpg, pdf, zip, rar | Przesyłając załączniki dot. osób zamordowanych wyrażają Państwo zgodę na publikowanie tych materiałów oraz rozpowszechnianie w celach edukcyjnych i promocji serwisu. Jeśli materiały zostały przesłane jedynie w celu weryfikacji danych a nie publikacji, to prosimy o wyraźne zaznaczenie tej informacji w treści formularza - pole "Informacje o Ofiarach". Na stronie nie będzie można publikować materiałów, które mogą naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich.
Klauzula informacyjna
7 + 4 =
do góry