Zbrodnia Wołyńska – Formularz kontaktowy -

Nawigacja

Formularz dodania nowych treści do Bazy Wołyńskiej - Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu przekazania, przechowywania, opracowywania oraz zabezpieczenia dokumentów ukazujących losy Narodu Polskiego w latach 1917-1990.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) - art. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia/zapytania, a następnie zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji zgłoszenia/zapytania.

Domyślnie w polu "Źródło" znajdzie się imię i nazwisko osoby przesyłającej zgłoszenie. Jeśli jednak Państwo sobie tego nie życzą, to prosimy o informację w formularzu (w polu "Źródło"). Warto jednak pamiętać, że anonimowe zgłoszenia mają niską wartość merytoryczną dla korzystających z bazy.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zbrodnia Wołyńska – Formularz kontaktowy Informacje o przekazującym zgłoszenie Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste | Tekst można powiększyć wybierając odpowiednią ikonę oznaczoną literą "A" nad menu górnym strony.
Informacje o miejscu śmierci / zbrodni Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste
np. wołyńskie
np. Zdołbunów [woj. wołyńskie]
np. Chorów [pow. Zdołbunów]
Jeśli to możliwe, prosimy o podanie województwa, powiatu i gminy zgodnie z podziałem administracyjnym z 1938 r.
Informacje o ofiarach / fakcie zbrodni Pola nieobowiązkowe (bez gwiazdki) moga pozostać puste
np. Kowalski Jan | np. Zbrodnia w m. Mizocz w dn. (...), jeśli nie znamy danych Ofiar
W formacie rok, miesiąc, dzień np. 1943-07-11

Miejsce na dodanie bardziej szczegółowych informacji o osobach zamordowanych, takich jak imiona rodziców, data i miejsce urodzenia oraz na przedstawienie okoliczności zbrodni. W niniejszym polu można również opisać załączone poniżej zdjęcia i załączniki.
np. 1, 5, 40-50, nieustalona
np. polska, ukraińska, żydowska
Jeśli inne niż miejsce śmierci
Podstawa do dodania wpisu np. relacja, publikacja, materiał archiwalny.
Załączniki
Dodaj Zdjęcia lub dokumenty dot. osób zamordowanych
jpg, pdf, zip, rar
| Przesyłając załączniki dot. osób zamordowanych wyrażają Państwo zgodę na publikowanie tych materiałów oraz rozpowszechnianie w celach edukcyjnych i promocji serwisu. Jeśli materiały zostały przesłane jedynie w celu weryfikacji danych a nie publikacji, to prosimy o wyraźne zaznaczenie tej informacji w treści formularza - pole "Informacje o Ofiarach". Na stronie nie będzie można publikować materiałów, które mogą naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich.
Klauzula informacyjna
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną * Wymagane pole
6 * 1 =
do góry