{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Zbara\u017c, miasto powiatowe [woj. tarnopolskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.7723085,49.6669762]}}]}