{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Zamostyszcze, kolonia [pow. Kostopol, gm. Berezne]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.615054262310863,50.93511326]}}]}