{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Wilia\/Wilja [pow. Krzemieniec, gm. Katerburg]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.887602837757637,50.05320443]}}]}