{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Turka, miasto powiatowe [woj. lwowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[23.0280055,49.15405699999999]}}]}