{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Stoli\u0144sk, miasto powiatowe [woj. poleskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.8426476,51.8857724]}}]}