{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Sokal, miasto powiatowe [woj. lwowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[24.280156,50.4863542]}}]}