{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Rudki, miasto powiatowe [woj. lwowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[23.486531,49.6522215]}}]}