{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Rewuszki (Rzewuszki) [pow. Kowel, gm. Turzysk]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[24.54086235656382,50.930885399]}}]}