{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Kruszewo, kolonia [pow. Sarny, gm. Anton\u00f3wka]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>\r\n"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.285258111867734,51.30918977]}}]}