{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Konkolniki, miasteczko [pow. Rohatyn, gm. Konkolniki]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[24.7976609,49.1880225]}}]}