{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Ko\u0142omyja, miasto powiatowe [woj. stanis\u0142awowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[25.0412055,48.5304917]}}]}