{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Kisielin, miasteczko [pow. Horoch\u00f3w, gm. Kisielin]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[24.810283326358597,50.85841732]}}]}