{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Kamie\u0144 Koszyrski, miasto powiatowe [pow. poleskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[24.9688475,51.6288118]}}]}