{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Kadobyszcze (Nowa Natalia), kolonia [pow. Kostopol, gm. Berezne]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[26.657466447669783,50.88890502]}}]}