{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Dobromil, miasto powiatowe [woj. lwowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[22.7860759,49.57389999999999]}}]}