{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"name":"Brzoz\u00f3w, miasto powiatowe [woj. lwowskie]","description":"

Baza Ofiar<\/a><\/p>"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[22.0193601,49.69427]}}]}